Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

Op de Rudolf Steinerschool hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem, ParnasSys. Dit is een door de overheid erkend systeem, waarbij de leerkracht naast de gewone lesobservaties en het beeld per kind bijhoudt hoe elk kind zich op alle gebieden ontwikkelt. Wij letten met name op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen.


Bij de oudste kleuters wordt in het voorjaar van het jaar van de overgang naar de eerste klas een schoolrijpheids-onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren (in klas 1, groep 3). Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het verstandig is om nog een jaar extra te kleuteren.


Vanaf klas 1 (groep 3) worden er ook toetsen afgenomen. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft. Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op. Hierover is altijd overleg met de ouders.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door de Onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over taal en rekenen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat naast de eigen observaties van de klassenleerkracht een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Via deze link kunt u de informatie lezen over 'Versnellen en doubleren'